Toote elutsükkel

iDevice ikoon

Toote elutsükli all mõistetakse antud kauba turul tegutsemise aega. Toote elutsükkel saab alguse esimeste eksemplaride müügileilmumisega ja lõpeb antud toote viimaste esindajate mahamüümisega. Toote elutsükkel jaotatakse neljaks faasiks:

Turule sisenemine ehk juurutusfaas, kasvufaas, küpsusfaas ja langusfaas.

Ettevõtja seisukohalt on väga tähtsad kauba müügimaht (käive) ja müügikasum (tulu). Toote elutsüklit iseloomustab graafik, mis väljendavad käibe või tulu sõltuvust kauba elutsükli faasist.

 

Toote juurutus- ja kasvufaasis peaks pöörama suurt tähelepanu uutele segmentidele ja nende potentsiaalsetele tarbijatele sobivate tooteuuenduste loomisele. Oluline on kiire jaotusvõrgu laiendamine vastavalt uutele segmentidele.

Küpsusstaadiumis, kus uute tarbijate lisandumine on vähenemas, saab oluliseks tarbimise kasvatamine läbi olemasoleva tarbija, andes talle järjest uusi põhjuseid lisatarbimiseks.

Hiljemalt küpsusstaadiumis on oluline hakata ka aktiivselt otsima uusi tooteid, mis võiksid tulevikus asendada võimalikku käibe kaotust. Kuna langusstaadiumis turg kahaneb, sest kliendid on endale leidmas asendustooteid, on oluline õigeaegselt suunata oma ressursid uutele toodetele.

 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License