Toiduainete pakendid ja märgistus

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendi otstarve on esitatud skeemil.

Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted (allikas Pakendiseadus).

Pakend peab täitma oma otstarvet võimalikult väikese mahu ja massi juures, tagama vajaliku ohutus- ja hügieenitaseme, olema sobiv pakendatavale kaubale ja vastuvõetav tarbijale (allikas Pakendiseadus).

Eestis kehtivad kindlad nõuded pakendatud toiduainete märgistamiseks. Nendest nõuetest on kasu nii majanduslikkuse (toiduaine kogus), tervislikkuse (nt toitainete sisaldus) kui ka toiduohutuse (säilivusaeg ja säilitustingimused) seisukohast.

Toiduainete märgistamine on reguleeritud „Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord“ Vabariigi Valitsuse määrusega nr 324 19. detsembrist 2003. a.

Toidu märgistus annab tarbijale esmase ja olulisima alginfo valikute tegemiseks. Toidu märgistamise nõuete üldpõhimõte on, et toidu märgistus ei tohi tarbijat eksitada. See tähendab, et märgistusel peab andma õiget teavet toidu olemuse, koostise, päritolu ja teiste oluliste tunnuste kohta. Samuti ei tohi märgistus, toidu reklaam ning muu esitlemine viidata haigusi tõkestavatele, ravivatele või leevendavatele omadustele.

Euroopa Liidus on toidu märgistamise nõudeid ühtlustatud 1979. aastast alates. Tarbijale vajaliku info andmisele kõrval on selle eesmärgiks ka ühtsete nõuete tagamine Euroopa Liidus, võimaldades nii kaupade vaba liikumise.

Toidu märgistusest täpsemalt võib lugeda Põllumajandusministeeriumi veebileheküljelt. Samas on ka on lühiülevaade nõuetest toiduainete märgistamisel ja toidupakenditel kasutatavatest toidumärgistest.

Toiduainete märgistuse hulka on lisandunud ka toitumisalane teave päevasest soovitavast kogusest GDA andmete näol. Mis on GDA, sellest annab täpsema informatsiooni GDA kodulehekülg.

Näidis GDA märgistusest tootel

Lisamaterjalid antud alateema kohta:

TTÜ Toiduainete Instituudi materjal toiduainete pakendist ja sellel kasutatavast märgistusest

http://www2.ti.ttu.ee/index.php/eng/Toitumisest/Pakend

Vaike Vetka PowerPoint slaidiprogramm

Toidukaupade märgistusest

Lea Põderi õpiobjekt kaubanduse erialale

Toidukaupade märgistusest