Toiduainete käitlemisele esitatavad nõuded

Toiduainete käitlemist reguleerivaid nõudeid ning nende järgimist võib nimetada toidukontrolliks. Toidukontrolli eesmärgiks on tagada tarbijale ohutu ja igakülgselt nõuetele vastav toit. Selle teeb võimalikuks kogu toidu käitlemise ahelaga seotud tegevuste - toidutoorme tootmisest kuni selle tarbijale kättesaadavaks tegemiseni - nõuetekohasus ja selle tagamine. Teisalt peab olema tagatud ka toidu kohta piisava ja tõese teabe jõudmine tarbijani, mille alusel oleks tarbijal võimalik teha oma valikud.

 

Toidu valdkonda (st toidutoorme ja toidu käitlemist, käitleja enesekontrolli ja riiklikku järelevalvet) reguleerib Eestis Toiduseadus ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrus 178/2002/EÜ, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

 

Lisaks Toiduseadusele ja selle rakendusaktidele reguleerivad toidu valdkonda ka teised seadused ja nende rakendusaktid ning otsekohalduvad EL õigusaktid. Täpsemad viited seadustele, Vabariigi Valitsuse ning ministrite määrustele ja EL õigusaktidele on toodud Veterinaar- ja Toiduameti vastava valdkonna õigusakte kirjeldavas osas.

 

Vastavalt toiduseadusele teostavad Eestis toidu kontrolli ehk riiklikku järelevalvet Veterinaar-ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet ning Maksu-ja Tolliamet. Vastavate ametite koduleheküljed on:

Toidukontrolliga tegelev ametkond

Kodulehekülg

Veterinaar- ja Toiduamet

http://www.vet.agri.ee

Tarbijakaitseamet

http://www.tka.riik.ee

Maksu- ja Tolliamet

http://www.emta.ee

 

Lisamaterjal:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta