Hoiustamine ja hoiukohtade hooldamine

iDevice ikoon Lugemine
Hoiustamine on laotöö toiming, mis algab hetkest, mil kaup paigutati hoiukohale ja lõpeb selle komplekteerimisega väljastamiseks.

Nende kahe sündmuse vahele võib jääda mõni tund või mitu aastat. On selge, et kui tooted seisavad laoriiulil kuid, ladestub neile rohkem või vähem tolmu. Aegumistähtajaga toodete puhul võib tähtaeg vahepeal mööduda ja tooted muutuda realiseerimiskõlbmatuiks. Esimesel riiulikorrusel põrandal hoiustatavad kaubad võivad saada vigastusi tõstukitelt, nende ümber võib tekkida prahti - pakkekile, kartongi ja pakkelindi osi ning kaubaaluste tükikesi.

Põrandal asuvad kaubaalused peaksid olema sirges rivis ja mitte ulatuma riiulipostidest väljapoole rohkem kui 5 cm. Kui esimesel korrusel paiknevad kaubaalused pole sirges rivis, on suurem oht neid tõstuki ja/või muu kaubaga vigastada.

Keegi laotöötajaist võib paigutada kaubaaluse seisva kaubaga alumiselt riiulikorruselt ümber ülemisele ja jätta vastava ümberpaigutamise arvutiprogrammis tegemata. Kui vahepeal jooksvat inventuuri ei tehta või toodete ja koguste õigsust hoiukohtadel ei kontrollita, võidakse avastada viga alles korralise inventuuri käigus.

Ettevõte, kes osutab klientidele laoteenuseid, võtab selle eest tasu. Hoiustamistasude arvutamine toimub kaasaegsete laoarvestusprogrammidega automaatselt. Juhul kui kaup on hoiukohal kirjeldatud ja seotud kindla kliendiga ja laotarkvara hindade registris on määratud hoiustamishinnad, arvutab laotarkvara hoiutasu automaatselt. Kui kaup on jäetud hoiukohale mingil põhjusel kinnitamata, ei arvutata hoiutasu ja laopidajal jääb see kliendilt sisse nõudmata. Ladudes, kus on tuhandeid ja kümneid tuhandeid hoiukohti, on selle ülekontrollimine sedavõrd töömahukas, et tavaliselt ei võeta toimingut inventuuride vahelisel perioodil eraldi ette. Vead selguvad inventuuri käigus ja tooted kirjeldatakse taas tegelikkusele vastavalt. Vahepeal võib teenusepakkujal jääda saamata aga arvestatav summa hoiustamistasu.

Eelpool kirjeldatust tuleneb vajadus sooritada teatud toiminguid hoiukohtade ja nendel paiknevate kaupadega ka siis kui kaup ei liigu - hoiukohti hooldada!

Esiteks on vaja hoolitseda regulaarselt selle eest, et hoiukohtadel riiulil või virnas ei vedeleks pakendi- ja alusetükikesi ning kõrvalisi esemeid või tooteid, mis pole arvutiprogrammis konkreetsele hoiukohale kirjeldatud.

Hoiukoht võib sisalda ainult tooteid, mis on sellele programmis kirjeldatud. Kaup peaks paiknema alusel korrapäraselt, et tooteid oleks komplekteerimisel mugav võtta ja inventeerimisel hea üle lugeda.

On hea kui muutub igapäevaseks rutiiniks vaadata muudest töödest vabadel hetkedel üle esimese korruse hoiukohad ja eemaldada selle ümber vahepeal tekkinud pakkematerjali tükikesed. Kui alusel kaup on kiletatud ja hoiukohalt on alustatud komplekteerimist, on õige pakkekile toodetelt täielikult eemaldada. Allavajunud ja ümber kaubaaluse vedelev pakkekile on näotu ja segab teatud määral ka komplekteerimist ning inventeerimist. Samuti segavad tööd ja muudavad hoiukoha korratuks lahti lõigatud, kuid vedelema jäetud pakkelindid.

Tolmu võib koguneda seisvatele kaupadele sellisel määral, et ühel hetkel võib muutuda vajalikuks eemaldada see niiske lapi või tolmuimeja abil. Loomulikult on vaja tõsta kaubad selleks ülemistelt riiulikohtadelt alla.

Aeg-ajalt on vaja üle kontrollida, kas tooted asuvad arvutis kirjeldatud hoiukohal. Kui leitakse lahknevused, on vaja viia informatsioon arvutis vastavusse tegelikkusega. Lisaks võidakse kontrollida aeg-ajalt realiseerimistähtaegu ja tootepartiide numbreid. Kõik eelmainitud tegevused on võimalik võtta kokku ühise nimetaja alla, milleks on kaupade ja hoiukohtade hooldamine.

On kindlaks nõudeks, et kaupade paigutus vastavalt hoiukohtade süsteemile tuleb laos regulaarselt üle vaadata ja paigutada tooted ümber vastavalt muutunud olukorrale.

A-rühma tootest võib saada aja jooksul B-rühma kaup ja seda pole mõtet hoiustada enam esimesel riiulikorrusel. Samal ajal tuleb juurde uusi tooteartikleid, millest kujunevad mingi aja jooksul A-rühma kaubad. Kui selliseid analüüse laos regulaarselt ei tehta, on võimalik märgata taolisi mittevastavusi ka hoiukohtade hooldamise käigus. Selle asemel, et tõsta ümber mõned alusekohad, oleks õige võtta laoprogrammist uued raportid ja teha nende põhjal uus ABC analüüs.

Hooldamisega seotud tegevused toimuvad enamasti regulaarsemalt ja kord laoriiulitel on parem, kui riiulid laos on kinnistatud kindlatele töötajatele või meeskondadele. Nii toimides ei haju vastutus ja laojuhatajal on parem ilmutada nõudlikkust.


Ülesanne! Leia materjali lugedes põhjuseid:

1) miks on hoiukohtade füüsiline hooldamine vajalik?

2) miks on vajalik aeg-ajalt kontrollida üle hoiukohtadel õigete kaupade ja õigete koguste olemasolu?

3) kuidas hoiukohtade korrastamata jätmine mõjutab komplekteerimis- ja inventeerimistöö kvaliteedile?

4) kuidas hoiukohtadel valitsev kord ja puhtus võiksid olla laotöö kvaliteedi näitajateks?

Vaata veebist: Warehouse Marking, Line marking pallet lines in new warehouse