Suhtlemine ja meeskonnatööKonflikt


Konfliktist ja selle lahendamise viisidest

Igapäevaelus tuleb meil kokku puutuda erinevate inimestega ning oleks naiivne arvata, et meie suhted on alati pilvitud. Mõned konfliktid võivad olla piisavalt tõsised ohustamaks suhete püsimist vähemalt seni kuni neid pole lahendatud. Kahjuks ei ole mingeid völunipe, mis probleeme olematuks muudaks. Küll on aga meil endil hea tahte puhul vöimalik konfliktid tulemusrikkalt lahendada või isegi ära hoida.

Mis on konflikt?

Väga üldiselt võiks konflikti defineerida kui lahkheli või arusaamtust, mille tulemusena tekib pinge, mis ajendab partnereid üksteise vastu tegutsema. Konfliktis peab oema vähemalt kaks osapoolt ja valdkonnad, kus nende huvid kokku puutuvad. Mis on arusaamatuse taga? Lühidalt öeldes ressursid, millest köigile ei piisa erinevused vajadustes, väärtustes, koiakutes, huvides vöi eesmärkides. Kuigi arusaamatusi esineb sageli, suhtume konflikti kui millessegi, mida tuleks kas vältida vöi siis tingimata vöita. Enamasti tajutakse konflikti negatiivsena, seetöttu polegi mida imestada kui konfliktsesse olukorda sattunud inimesed tunnevad ebamugavust ja ärevust. Nad ei taha olla seotud millegi negatiivsega ega paista ise negatiivses valguses. Kuid mitte iga arusaamatus ei pruugi ola läbinisti negatiivne. Oluline on ära tunda ka konflikti positiivseid külgi.

Traditsiooniliselt on arvatud, et iga sugune konflikt on halb ja selle olemasolu näitab, et midagi on valesti. Siit järeldub, et konflikte tuleks vältida. Tavaliselt viib selline arusaam konfliktide allasurumiseni, kuid sellega ei körvaldata pöhjusi ning seega ka mitte konflikti ennast.

Tänapäeval kirjeldatakse konflikti kui mitte tingimata head vöi halba, vaid kui paratamatut. Siit ka 2 olulist järeldust:
a) paljudes situatsioonides vöib konflikt olla hea, sest vöib kaasa tuua positiivseid tulemusi. Enamus meist kardab konflikte, kuna on näinud, et tõsised lahkarvamused kahjustavad suhteid. Tegelikult vöib konfliktde edukas lahendamine muuta head suhted veelgi paremaks;
b)Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb ning vöib viia nii negatiivsete kui positiivsete tagajärgedeni. Siit tulevnevalt on peamiseks, millele tähelepanu pöörata, konflikti lahendamine (mitte selle vältimine ja allasurumine).

Möningatel juhtudel on isegi kasulik konflikti stimuleerida leidamks uusi ja paremaid viise edasiminekuks. Eelnevast ei saa järeldada, et kõik konfliktid on head. Oleneb sellest, kuidas konflikti suhtutakse ja kuidas see lahendatakse, võib konflikt olla konstruktiivne (vastuolud lahendatakse loominguliselt, püüdes leida vöimalikult soodsaid alternatiive ega üritata üksteist solvata) või destruktiivne (tegeldakse konflikti pinnavirvenduste- emotsioonide, mitte selle pöhjustega) . Kui konflikti osapooled tegelevad vaid vastastikku viha välja valamisega, siis on selge, et konstruktiivsusest on asi kaugel. Viimasele aitab kaasa vaadata pigem tulevikku (kuidas vöiks teisiti teha) selle asemel, et minevikku süüdlast otsida.

Konfliktil on ka häid külgi

Pereteraapias on kohatud paare, kes ei suuda pikalt teineteise lähedust taluda. Tüli vöimaldab kaugeneda, et siis jälle kogeda aeglast lähenemist. Pole ka vöimatu, et üks pooltest naudib omal moel tüli. Kas oma sisepingete mahalaadimiseks vöib et tunda- lahkun küll uksi paugutades, kuid seda maitseb hiljem turvaline lähedus. Niisugune kirglik suhe vöibki vajada enda ümber pidevat elektrit: mida rohkem armastan, seda rohkem tülitsen. Sageli öpitakse just konflikti käigus tundma teise nörku kohti ning järgmise riiu ajal neid osatama.

Konstruktiivne tüli on suhteid hoidev, aitab kohaneda ning vastastikku kompromisse tehes üksteisest paremini aru saada. Abikaasat ei püüta ümber kasvatada, mees ja naine leiavad ühise lahenduse, mis aitab selgunud erinevust rohkem arvestada. Varem usuti müüti, et tülid on valdavaltt suhteid lammutama. Konflikti möte selles ongi, et teineteisega räägitakse asjad selgeks. Küsimus on vaid selles, KUIDAS seda teha. Meie peretraditsioonis pole probleemide selgeksrääkimne kuigi levinud, kindlasti on see tuttav aga Ameerikas seriaalide vaatajaile.

Tavaliselt ütleb siis üks abielupooltest: "Sul paistab paha tuju olevat. Kas sa tahaksid sellest rääkida?" kargemeelsetele eestlastele vöib selline suhtlemisstiil tunduda ponnistatud, kuid psühholoog soovitab head eeskuju siiski.


Konflikti PDF-fail

Konflikti MP3-fail