Turismitoode ja reklaam

Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis tugineb füüsilistele, emotsionaalsetele ning elamuslikele elementidele, koosnedes väga mitmesugustest erinevatest toodetest, teenustest ja viisist, kuidas neid külastajale pakutakse. Turismitoode põhineb puhtal füüsilisel keskkonnal, kohaliku kultuuri ja kogukonna positiivsel esitlemisel ning pakub külastajale midagi unikaalset - identiteet, mis erineb konkurentidest. Turismitoote kvaliteedi kujundab klienditeekonna terviklik kvaliteet.

Reklaam on ideede, toodete ja teenuste ebaisikuline tutvustamine ja propageerimine. Reklaam on sisendava iseloomuga teave ehk sõnum, mida edastatakse tasu eest massiteabelevikanalite kaudu ja mille eesmärk on propageerida teatud tooteid, teenuseid, organisatsioone või ideid.  Reklaamitakse mitte ainult äriettevõtteid, vaid ka kasumit mittetaotlevaid organisatsioone, inimesi. Reklaamil võib olla ka kasvatav ja hariv ülesanne.

 

Reklaami põhiülesanded on:

• Ettevõtte maine parandamine
• Üldsuse heasoovlikkuse õhutamine.
• Töötajate lojaalsuse suurendamine.
• Läbimüügi ja kasumi suurendamine.
• Olla abiks uuele turule sisenemisel.
• Väljakujunenud toote/teenuse kuvandi muutmine.
• Toote/teenuse alane koolitamine
• Lojaalsete klientide säilitamine
• Kaotatud klientide tagasivõitmine
• Uute klientide ligimeelitamine

Reklaami edastatakse meediakanaleid kasutades.

Tähtsamad meediakanalid on:
• televisioon
• raadio
• ajalehed
• ajakirjad
• tänavakuulutused
• internet
• postisaadetised, otsereklaam
• ühissõidukid


Reklaamisõnum koostatakse konkreetset sihtrühma silmas pidades. Järelikult tuleb määratleda:

1. Milline on tarbija (vanus, väärtushinnangud, elustiil)
2. Mida tarbija tootest juba teab
3. Mis tarbijat huvitab
4. Kuidas tarbija mõtleb
5. Mis tarbijat ligi meelitab
6. Mida tarbija soovib ja vajab

Reklaam jaguneb meediareklaamiks ja sihtreklaamiks.
MEEDIAREKLAAMI edastatakse meediakanalite kaudu:
1. Ajalehed, ajakirjad ja muud trükiväljaanded
2. Raadio
3. Televisioon
4. Internetiportaalid

SIHTREKLAAMI edastamisel kasutatakse ka sõidukeid, hooneid, suuri plakateid.


Turismitoodete klassikalised reklaamivõimalused on:
kataloogid, brošüürid, bukletid, messid ja tänapäeval loomulikult kodulehed internetis. Seoses erinevate IKT vahendite laialdase levikuga on muutunud aktuaalseks reklaami esitamine kohtades ja viisil, mida varasematel aegadel reklaami edastamiseks ei kasutatud, nagu näiteks reklaam liiklusvahendite (busside jt.) salongis olevatel kuvaritel.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License