Käsunduslepingu koostamine näidise abil

iDevice ikoon TEGEVUS

Palun koosta näidiste järgi käsundusleping oma erialal ja vastavalt õpetaja juhistele riputa see üles e-õppe keskkonda IVA või saada õpetaja e-maili aadressile!

Näidislepinguid kasutades pean meeles, et reaalses elus tuleb leping viia vastavusse konkreetse tehinguga!


iDevice ikoon

KÄSUNDUSLEPING

Käesoleva käsunduslepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [asukoht]


(1) [Käsundiandja nimi], registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [käsundiandja esindaja nimi] (edaspidi: Käsundiandja), ja

(2) [Käsundisaaja nimi], registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [käsundisaaja registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [käsundisaaja esindaja nimi] (vajadusel ära kustutada)] (edaspidi: Käsundisaaja),

 

edaspidi viidatud ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, alljärgnevas:

 

1. Lepingu objekt

1.1 Lepinguga kohustub Käsundisaaja osutama Käsundiandjale järgmisi teenuseid (edaspidi: Teenused):

 

(i) [sisestada osutatava teenuse nimetus, kirjeldus, teenuse osutamise tähtaeg ja muud olulised tingimused];

(ii) [sisestada osutatava teenuse nimetus, kirjeldus, teenuse osutamise tähtaeg ja muud olulised tingimused].

1.2 Käsundisaaja kohustub osutama Teenuseid Lepingus toodud mahus ja tähtaegadel ning Käsundiandja kohustub maksma Käsundisaajale Lepingus sätestatud tasu.

1.3 Oma tegevuses juhindub Käsundisaaja kehtivatest õigusaktidest ja Lepingust.

 

2. Käsundiandja õigused ja kohustused

2.1 Käsundiandja kohustub:

(i) üle andma [päevade arv] kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Käsundisaajale Teenuste osutamiseks vajalikud dokumendid ärakirjadena või elektroonselt;

(ii) teavitama Käsundisaajat nii Lepingu sõlmimisel kui ka Lepingu täitmise käigus asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Teenuste osutamist Käsundisaaja poolt;

(iii) andma Käsundisaajale kirjalikus vormis juhiseid Teenuste osutamiseks, kui Käsundisaaja neid nõutab;

(iv) juhul, kui Pooled on selles eraldi kirjalikult kokku leppinud, hüvitama Käsundisaajale Teenuste osutamisega seotud vajalikud kulud.

 

2.2 Käsundiandjal on õigus:

(i) saada mõistliku aja jooksul Käsundisaajalt informatsiooni Teenuste osutamise käigu kohta vastavalt Käsundiandja poolt esitatud taotlusele;

(ii) anda Käsundisaajale vajadusel Lepingu täitmise käigus täiendavaid ja/või täpsustavaid juhiseid Teenuste osutamise kohta.

 

3. Käsundisaaja õigused ja kohustused

3.1 Käsundisaaja kohustub:

(i) osutama Käsundiandjale Teenuseid isiklikult ja/või oma töötajate kaudu;

(ii) Teenuste osutamisel lähtuma eelkõige Käsundiandja poolt edastatud informatsioonist või dokumentidest ning oma erialastest teadmistest;

(iii) teavitama viivitamatult Käsundiandjat asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt kokkulepitud Teenuste osutamist või sunnivad Käsundisaajat saadud juhistest kõrvale kalduma või võivad ajendada Käsundiandjat muutma Teenuste osutamiseks antud juhiseid;

(iv) teavitama viivitamatult Käsundiandjat asjaoludest, mis võivad põhjustada huvide konflikti Käsundiandja ja Käsundisaaja vahel, eelkõige juhul, kui Käsundisaaja on käsundi täitmiseks tehtava tehingu teiseks pooleks või teise poole esindajaks;

(v) Lepingu lõppemisel viivitamatult tagastama Käsundiandjale tema poolt Käsundisaajale Teenuste osutamiseks üleantud ja Lepingu täitmise käigus loodud dokumendid. Juhul, kui Käsundisaaja on Teenuste osutamisel teinud tehinguid, kohustub Käsundisaaja üle andma Käsundiandjale ka nimetatud tehinguid puudutavad dokumendid.

 

3.2 Käsundisaajal on õigus:

(i) määrata kindlaks Teenuste osutamise kord ja viis, arvestades Käsundiandja juhiseid;

(ii) saada Teenuste osutamise eest Lepingus kokkulepitud tasu.

 

4. Teenuste vastuvõtmine

4.1 Teenuste vastuvõtmine ja üleandmine toimub Poolte poolt allkirjastatava Teenuste üleandmise-vastuvõtmise akti alusel, mille Käsundisaaja annab koos Teenustega Käsundiandjale üle.

4.2 Käsundiandjal on õigus keelduda Teenuste vastuvõtmisest ning üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest juhul, kui Teenused ei vasta Lepingus või õigusaktis sätestatule.

 

5. Käsundisaaja tasu ja kulude kandmine

5.1 Teenuste nõuetekohase osutamise eest tasub Käsundiandja Käsundisaajale [ summa] Eesti krooni (vajadusel sisestada Tasu maksmise periood, nt kalendrikuus/kvartalis), [millele lisandub / millele ei lisandu käibemaks (mittevajalik kustutada)] (edaspidi: Tasu).

5.2 Käsundiandja on kohustatud Käsundisaajale Tasu maksma Käsundisaaja poolt esitatava arve alusel [päevade arv] päeva jooksul arve Käsundiandjale esitamisest arvates.

5.3 Tasu hõlmab kõiki Teenuste osutamisega seotud Käsundisaaja kulusid, olenemata kulude tekkimise ajast. Lisaks Tasule võib Käsundisaaja nõuda üksnes nende dokumentaalselt tõestatud kulude hüvitamist, milles Pooled on täiendavalt kirjalikult kokku leppinud.

5.4 Kui Käsundiandja on Lepingust tulenevad kohustused kohaselt täitnud, kuid Käsundisaaja ütleb Lepingu erakorraliselt üles enne Teenuste osutamise lõpuleviimist, on Käsundisaaja õigustatud nõudma Tasu ülesütlemise hetkeks osutatud ja Käsundiandjale Lepingu kohaselt üleantud Teenuste eest, välja arvatud, kui üleantud Teenuseid ei saa iseseisvalt kasutada ilma osutamata jäänud Teenuste osaga.

 

6. Vastutus

6.1 Käsundisaaja vastutab tema tegevusest või tegevusetusest, samuti Teenuste osutamise puudustest tuleneva Käsundiandja varalise kahju eest täies ulatuses.

 

7. Konfidentsiaalsus

7.1 Lepingut, selle tingimusi ning Lepingu täitmise käigus saadavat informatsiooni teise Poole ja/või Lepingu sisu kohta hoiavad Pooled konfidentsiaalsena. Sellise informatsiooni avaldamine toimub ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel.

 

8. Lepingu muutmine

8.1 Lepingut võib muuta ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.

 

9. Vaidluste lahendamine

9.1 Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

 

10. Teated

10.1 Lepingu kohaselt Pooltele edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis. Teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks või teatavaks tehtuks, kui need on edastatud käsiposti või tähitud kirjaga Lepingus toodud aadressil. Teadet võib edastada ka faksiga või e-postiga tingimusel, et sama teade saadetakse adressaadile hiljemalt järgmisel tööpäeval tähitud kirja või käsipostiga.

 

11. Lepingu kehtivus

11.1 Leping jõustub selle allakirjutamisel.

11.2 Leping kehtib Poolte poolt kõigi oma kohustuste täitmiseni, eelkõige kuni Teenuste osutamise lõpuleviimiseni Käsundisaaja poolt, väljaarvatud punkt 7, mis kehtib tähtajatult olenemata Lepingu lõppemisest.

11.3 Poolte Lepingust tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle ja on siduvad Poolte õigusjärglastele.

 

12. Lõppsätted

12.1 Leping on koostatud ja alla kirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Käsundiandjale ja teine Käsundisaajale.

 

Käsundiandja:                                             Käsundisaaja:

 

 

_______________                                 _______________

 

 

Selle käsunduslepingu näidis on koostatud AKTIVA ettevõtja infovärava saidil oleva näidise abil: <http://www.aktiva.ee/13647/Kasundusleping.html?Session=1e27891beef8e812a46ff1ff39c15d6b> (koostanud advokaadibüroo LEXTAL) (25.4.2009)