Tööleping

iDevice ikoon
ALATEEMAD:

1. Töölepingu sõlmimise põhimõtted.

2. Töölepingu kohustuslikud ja valikuvabad tingimused.

3. Töölepingu sõlmimine määratud ja määramata ajaks.

4. Töölepingu vorm.

5. Kollektiivleping.

 

1. Töölepingu sõlmimise põhimõtted

I Isiklikkus.

 

II Nõutavad dokumendid:

1. Isikut tõendav dokument.

2. Tööraamat.

3. Tunnistus (diplom) vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

4. Teatud juhtudel tõend tervise kohta.

5.-6. Nõusolekud 13-15-aastaste ja 15- aastaste alaealiste töölevõtmisel.

7. Välismaalase või kodakondsuseta isikute puhul töötamisluba, kui seadus nõuab.

8. Muud õigusaktides ettenähtud dokumendid.

 

Tööle võtmisel ON KEELATUD nõuda dokumente, mida ei ole ette nähtud seaduse või vabariigi valitsuse määrusega.

 

 

2. Töölepingu kohustuslikud ja valikuvabad tingimused

I KOHUSTUSLIKUD

1. Poolte andmed (nimi, isikukood või registreerimisnumber, elu- või asukoht).

2. Töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg.

3. Tähtajalise töölepingu korral töölepingu kestus ja alus.

4. Ameti- või kutsenimetus või kvalifikatsiooninõuded ja tööülesannete kirjeldus.

5. Töö tegemise koht või piirkond.

6. Palgatingimused.

7. Tööajanorm.

8. Töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, alused lisapuhkuse andmiseks.

9. Töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused.

10. Viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule.

 

II VALIKUVABAD

Töölepingu tingimusteks võivad olla ka kokkulepped muudes küsimustes.

 

 

3. Töölepingu sõlmimine määratud ja määramata ajaks

Tööleping sõlmitakse:

1) määramata ajaks;

2) määratud ajaks.

 

1. Tööleping sõlmituks määramata ajaks, kui töölepingu tähtaeg on märkimata.

2. Määratud ajaks võib töölepingu sõlmida kas lepingutähtaja kalendaarse kindlaksmääramisega või töö lõppemisega, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks:

1) teatud töö tegemise ajaks;

2) ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks;

3) tööde mahu ajutisel suurenemisel;

4) hooajatööde tegemiseks;

5) kui töölepingus nähakse töötajale ette erisoodustused (väljaõpe tööandja kulul, tööandja loobumine töölepingu lõpetamisest töötaja koondamise tõttu jms.);

6) seadusega, samuti vabariigi valitsuse määrustega ettenähtud juhtudel.

 

 

4. Töölepingu vorm

1. Tööleping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale, teine tööandjale. Ainult töö tegemiseks, mille kestus ei ületa kaht nädalat, võib töölepingu sõlmida suuliselt.

2. Tegelikult tööle lubamine tööandja poolt on võrdsustatud töölepingu sõlmimisega, sõltumata töölepingu vormistamisest. Sel juhul vormistatakse tööleping kirjalikult tingimustel, mida tegelikult kohaldati. Kui tegelikud tingimused olid töötaja jaoks halvemad seaduses, haldusaktis või kollektiivlepingus ettenähtust, kohaldatakse vastavat seadust, haldusakti või kollektiivlepingut.

3. Töölepingu vormistamata jätmine või nõuetevastase vormistamise eest kannab tööandja haldusvastutust.

 


5. Kollektiivleping

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate või töötajate ühingu või liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, samuti riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid.

 

ÕPPEMATERJALI KOSTAS J. ERNE JÄRGMISTE ALLIKATE ALUSEL:

I. M. Orgo jt. Tööõigus. Tallinn: Juura, 2006.

Eesti Vabariigi töölepingu seadus.

Kollektiivlepingu seadus.