Grupid

Meeskonnalt oodatakse eelkõige head koostööd. Efektiivne töö eeldab seda, et

  • kõik liikmed oleksid valmis ja võimelised tegema meeskonnatööd;
  • olulisele kohale tõuseb osalejate avatus ja loomingulisus;
  • osalejad oleksid võimelised tegema ja vastu võtma konstruktiivset kriitikat;
  • kõik grupiliikmed oleksid valmis õppima ja õpetama. (Perens 2001: 114)

Grupiks nimetatakse igasugust inimeste kogumit, mida seob omavahel ühine sotsiaalsete suhete võrgustik.

Sotsioloogia seisukohalt esinevad grupil järgnevad tunnused

  • Liikmete vahel peab valitsema grupile ainuomane sotsiaalsete suhete kogum;
  • liikmed peavad olema vastastikuses sõltuvuses;
  • grupis valitseb arusaamine, et iga liikme käitumine mõjutab teisi grupi liikmeid ja
  • grupis valitseb ühine meie-tunne.

Gruppe on ühiskonnas mitmesuguseid, ulatudes ühe pere liikmetest ühe kontori ametnikeni, patsiendist ja arstist suvelaagri lasteni. Grupi liikmelisus võib olla stabiilne või muutuv, kuid gruppide liikmed jagavad alati kahte ühist omadust:

  • Teadlikust sellest, et gruppi kuulub peale tema veel teisi liikmeid ja
  • vastutustunnet grupi teiste liikmete ees selliselt, et tegevus kujundatakse alati grupi kontekstist lähtuvalt.(Hess, Markson, Stein 2000:55)

Koostöögruppide funktsioneerimise mõistmiseks on kasulik tunda gruppide tunnuseid. Tunnused on seotud grupi suuruse, moodustamisviisi ja kestvusega.

Suurus: väiksed grupid - suured grupid

Parimaid tulemusi saavutatakse gruppides, mis on küllalt suured selleks, et grupis oleks ressursse ülesande täitmiseks. Liiga suurtes gruppides on grupiliikmete omavaheline suhtlemine takistatud. Ideaalses grupis saab iga grupiliige teistega suhelda ja tunnetada vastutust grupi tegevuse tulemuste eest. Probleemide lahendamisel peetakse ideaalseks 7-liikmelist gruppi. (Vadi 1996:168)

Moodustamisviis: ametlikud - mitteametlikud

Ametliku grupi moodustab ametlik võim teatud eesmärkide saavutamiseks. Ametlikus grupis on grupi eesmärgid seatud kõrgemale kui isiklikud eesmärgid. Ometi ei tähenda see seda, et isiklikud eesmärgid jäetakse kõrvale.

Mitteametlikud grupid tekivad inimeste vahel vastavalt ühistele huvidele ja omavahelistele suhetele.

Kestvus: ajutised - alalised

Alalised grupid on näiteks organisatsiooni osakonnad. Ajutised grupid moodustatakse ühekordsete ülesannete täitmiseks.

iDevice ikoon Ülesanne
Loetle vähemalt 5 gruppi kuhu kuulud. Kirjelda gruppe nende tunnuste alusel. Millistes neis gruppides tunnetad koostöö valmidust? Miks?

iDevice ikoon Ülesanne 2

Kirjelda neid ametlike gruppe mis tuleb luua väiksemahulise tarkvaraprojekt teostamiseks, mille raames valmib kodulehekülg.

Püüa jagada erinevad rollid oma grupis selle ülesande teostamiseks.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License