Koostöö korraldamine

Õppematerjal kuulub arvutierialade riikliku õppekava mooduli "Koostöö korraldamine" alla, maht 0,2 ÕN.

Sihtgupiks on IKT projektikoordinaatori eriala õpilased.


Õpiobjekti eesmärk

 • Anda õpilastele teadmised koostöö olemusest, kujunemisest ning gruppide tunnustest.
 • Toetada õpilastes valmisolekut meeskonnatöö käivitamiseks ning meeskonnatöös osalemiseks.

 

Õpiväljundid

 • Õpilane tunneb koostöö mõistet ning eristab efektiivset ning ebaefektiivset koostööd.
 • Õpilane oskab hinnata ühiste eesmärkide püstitamise vajadust ning oskab tähtsustada individuaalseid erisusi.
 • Õpilane tunneb grupi tunnuseid ning oskab selgitada gruppide erinevusi.
 • Õpilane tunneb gruppide kujunemise erinevaid faase ning oskab leida seoseid gruppides tekkivate probleemidega.

 

Õpiobjekti materjalid ja nende kasutamine

 • Õpiobjekt on loodud sissejuhatuseks ainele Koostöö korraldamine.
 • Õpiobjekt koosneb kahest peatükist "Koostöö" ja "Grupid" ning nende alapeatükkidest.
 • Õpiobjekti peatükid sisaldavad teoreetilist materjali ning ülesandeid. Ülesanded on loodud eesmärgiga suunata õpilasi käsitletud teemade üle arutlema. Teooria kinnistamiseks on arutelud soovitav sooritada kirjalikult.
 • Õpiobjekti loomisel kasutatud internetikeskkond võimaldab mugavalt liikuda ühe peatüki juurest edasi ja tagasi lehekülje alumises servas olevate linkide abil.
 • Kasutatud kirjandus on toodud eraldi peatükis.
 • Korrektse ekraanivaate saab, kui teha veebibrauseri aken üleekraani suuruseks.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License