TISLERI ERIALA LÕPUEKSAMI SELETUSKIRJA GRAAFILINE OSA

Tisleri eriala lõpetaja, see õppematerjal on koostatud Sinu jaoks!

Õpiobjekt on abiks lõpueksami seletuskirja graafilise osa (proovitöö mööblieseme jooniste) koostamisel ja valikmooduli „Korpusmööbli esemete konstrueerimine" õppesisu omandamisel. Eelnevalt peab olema läbitud moodul „Joonestamine" ja selle teemad /sisu omandatud.

Sinu lõpueksami seletuskirja graafiline osa peab sisaldama mööblieseme jooniste komplekti, mille järgi valmistad oma proovitöö mööblieseme. See tehniline dokumentatsioon peab endas sisaldama proovitöö eseme koostejoonist ja ka aktsionomeetrilist joonist (selgitav joonis), eseme koosseisu kuuluvate alakoostude jooniseid ning koostu või alakoostu kuuluvate omavalmistatud detailide tööjooniseid (detailjooniseid).

Kõik komplekti kuuluvad joonised on hädavajalikud ja nendel on erinev ülesanne antud mööblieseme valmistamisel, koostamisel ja komplekteerimisel (vajalike kinnitusdetailide ja furnituuri tüübi ning koguse määramisel, leidmisel ja juurde lisamisel).

Tisleri eriala kolmel viimasel aastal lõpetanud õpilaste enimlevinud lõpueksami proovitöö mööblieseme valikuks on olnud erineva otstarbe, konstruktsiooni ja suurusega kapid. Käesoleva õpiobjekti näidismaterjal jooniste näol ja kõik teema kohta käivad selgitused on koostatud samuti kapi kohta. Kapp ise peab vastama oma mõõtmete ja tehnilise lahenduse poolest tisleri eriala lõpueksami seletuskirja graafilise osa koostamist puudutavatele juhendi nõuetele (leiad allpool osas "Mööblieseme valiku nõuded").

JOONIS ON TEHNIKA KEEL - tuntud loosungile lisaksin omalt poolt - RAHVUSVAHELINE KEEL. ISO standardid kehtivad Euroopa Liidu liikmesriikides (erandiks on Inglismaa) ja ka riikides, mis sinna ei kuulu, kuid millel on tihe majanduslik koostöö Euroopa Liiduga. Miks? Selleks, et Saksamaal või Itaalias konstrueeritud mööbli joonised oleksid üheselt loetavad ja arusaadavad Eestis, Soomes või Leedus jne. Ilma selleta ei oleks mõeldav ladus rahvusvaheline majanduslik koostöö (rahvusvaheline kopereerumine). Seega on mõistetav, miks pead Sa joonestamise standardeid ISO 2035 tundma ja nende standardite nõuetest kinni pidama. Standardite nõuete puhul eksisteerib Sul kaks võimalust - Sa kas täidad või rikud neid - kolmandat võimalust ei ole. Standardites on mõningasel määral ka tolerantsust, mis kirjeldavad võimalusi ja lubavad mingitel erandjuhtudel joonestajale teatavaid kõrvalekaldeid. Neid õpiobjekti koostaja antud õpiobjektis ei puuduta.

Ants Valter
Tartu KHK kutseõpetaja
õpiobjekti koostaja

Tartus aastal 2012

 

Creative Commons License