Tisleri eriala lõpueksami seletuskirja koostamise juhend

Tisleri või puidupingitöölise erialal õppija, see õppematerjal on koostatud Sinu jaoks!

Tisleri eriala lõpueksami seletuskirja koostamise juhendi tegemiseks oli kolm mõjuvat põhjust:

  • Õpilaste teadmiste ja oskuste tase, mis põhjustas neil raskusi töötada iseseisvalt lõputöö riikliku juhendiga
  • Kutseeksami hindamiskomisjoni kolme viimase aasta tähelepanekud, kust on näha, et õpilaste lõpueksami seletuskirjades kordusid aastast aastasse samalaadsed vead
  • Soov luua tisleri eriala õpilastele jõukohane, kergesti mõistetav, lõpueksami seletuskirja koostamist abistav materjal

Tisleri eriala lõpueksami seletuskiri (kirjalik osa) on kindla korra ja ülesehitusega tehniline dokument, kus Sina, tulevane lõpetaja, pead enne dokumendi koostamist väga põhjalikult õppima tundma kõiki sellele dokumendile esitatud nõudeid. Sulle võivad tunduda lõpueksami seletuskirja koostamise juhendi mõningad nõuded teisejärgulised, vähemtähtsad. See on petlik arusaam. Juhendi kõik nõuded on täitmiseks. Koostajale meeldib öelda: reeglite ja nõuete puhul on meil alati kaks võimalust: esimene - neid täita, teine - neid rikkuda. Kolmandat võimalust meil ei ole. Selle õpiobjekti olen koostanud selleks, et Sina, tislerieriala õpilane, saaksid üksikasjalise ja lihtsa sõnastusega lõpueksami seletuskirja vormistamist abistava materjali.

Loe see juhend tähelepanelikult läbi ja mõtle, kuidas Sina teed oma lõpueksami proovitöö mööblieseme valiku: kas emotsioonist kantuna - "teen endale oma esimese, otsast lõpuni enda projekteeritud, muljetavaldava, kõrge keerukusastmega mööblieseme, mis jääb mulle kasutusse terveks eluks!! Ikkagi minu esimene!"?

Paraku võib Sinu vähene praktilise töö kogemus sundida Sind suure töömahukuse tõttu kiirustama, mis toob omakorda kaasa vead ja ebatäpsused, mille tulemusena võib Sinu lõpueksami sooritus ebaõnnestuda.

Või lähtud soovist lõpetada ametikool hea või väga hea tulemusega? Tahad sooritada oma lõpueksami võimalikult hästi, valmistad lihtsa, kuid nõutavatele kriteeriumidele vastava mööblieseme, teed seda veatult ja kvaliteetselt. Suur asi koosneb pisiasjadest!

Kui Sa valmistad lõpueksami proovitööna juhendis nõutava lahendusega mööblieseme, mis on lihtne, paned seejuures rõhu toote valmistamise puhtusele ja täpsusele, siis oled garanteerinud endale eduka kooli lõpetamise. Kui aga teed suurt ja keerukat eset, aega napib ja teed seda seetõttu kiirustades, ebatäpselt, võibolla ka lohakalt, ei pruugi Sul kooli lõpetamine hästi õnnestuda.

Ole realist, püüa oma võimeid - teoreetilisi teadmisi ja käelisi oskusi - õigesti hinnata ja valida endale lõpueksamiks jõukohane mööbliese. Meie, kutseõpetajad, oleme Sulle selle valiku tegemisel alati abiks. Kooli edukas lõpetamine annab Sulle kindlasti suure annuse enesekindlust ja elus edukalt hakkama saades jõuad Sa enda soovidele vastavat mööblit küllalt valmistada.

Ants Valter
Tartu KHK kutseõpetaja
õpiobjekti koostaja

Tartus aastal 2011