Pakkimise tähtsus

iDevice ikoon Lugemine
Pakkimistööl ja pakenditel on suur mõju logistiliste süsteemide produktiivsusele ja logistilistele kuludele.

Pakkimisoperatsioonid koos pakendite maksumusega ja pakkematerjalide likvideerimisega on olulised logistiliste kulude allikad.

Pakkimise ja pakenditega seotud kulud lülitatakse üldjuhul toote omahinda ning seetõttu on need logistiliste kogukulude hindamisel enamasti vähemärgatavad ja seetõttu ka alatähtsustatud.

Pakkimine mõjutab üldjuhul kõiki logistiliste toimingute sooritamisega seotud kulusid.

Veo- ja laokulud sõltuvad kõige otsesemalt pakendite mõõtmetest ja paigutuse tihedusest kaubaalusel.

Ka käsitsemise kulud veoühikute laadimisel sõltuvad arvestataval määral sellest, millised on pakendid.

Toodete pakkimata jätmine või ebapiisav/ebakvaliteetne pakend mõjutavad kulusid kogu logistilise süsteemi ulatuses.

Seetõttu võib pakkimise ja pakendite integreeritud käsitlemine anda logistikas olulist säästu.

Pakendid jaotatakse üldjuhul kahte põhitüüpi:

1) tarbijapakendid ja

2) logistilised pakendid.

Tarbijapakend on enamasti jaemüügipakend, mida kasutatakse jaotusahela viimases lülis - jaekaubanduses.

Logistilised pakendid aitavad vahendada materjalivoogusid tootmises, transpordis, käsitsemisel ja ladustamisel.


Mõtle! Miks on oluline kaupade tihe paigutus veoühiku koormaruumis?


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License