1. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE

iDevice ikoon TEGEVUS
Õppija loeb läbi järgneva õppematerjali töölepingu sõlmimise kohta. Alateemade omandamist kontrollitakse kontrolltöö ja õppekaasuse lahendamise kaudu.

iDevice ikoon
1. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE
ALATEEMAD:

1. Töölepingu mõiste.

2. Töölepingu sõlmimise põhimõtted.

3. Töölepingu kohustuslikud ja valikuvabad tingimused.

4. Töölepingu sõlmimine määratud ja määramata ajaks.

5. Katseaeg.

6. Kollektiivleping.

 

1. Töölepingu mõiste

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.

 

2. Töölepingu sõlmimise põhimõtted

I Isiklikkus.

II Nõutavad dokumendid:

1) isikut tõendav dokument;

2) tööraamat;

3) tunnistus (diplom) vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

4) teatud juhtudel tõend tervise kohta;

5)-6) nõusolekud 13-15-aastaste ja 15- aastaste alaealiste töölevõtmisel;

7) välismaalase või kodakondsuseta isikute puhul töötamisluba, kui seadus nõuab;

8) muud õigusaktides ettenähtud dokumendid.

Tööle võtmisel ON KEELATUD nõuda dokumente, mida ei ole ette nähtud seaduse või vabariigi valitsuse määrusega.

 

3. Töölepingu kohustuslikud ja valikuvabad tingimused

I KOHUSTUSLIKUD

1. Poolte andmed (nimi, isikukood või registreerimisnumber, elu- või asukoht).

2. Töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg.

3. Tähtajalise töölepingu korral töölepingu kestus ja alus.

4. Ameti- või kutsenimetus või kvalifikatsiooninõuded ja tööülesannete kirjeldus.

5. Töö tegemise koht või piirkond.

6. Palgatingimused.

7. Tööajanorm.

8. Töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, alused lisapuhkuse andmiseks.

9. Töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused.

10. Viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule.

 

II VALIKUVABAD

Töölepingu tingimusteks võivad olla ka kokkulepped muudes küsimustes.

 

4. Töölepingu sõlmimine määratud ja määramata ajaks

Tööleping sõlmitakse:

1) määramata ajaks,

2) määratud ajaks.

 

1. Tööleping sõlmituks määramata ajaks, kui töölepingu tähtaeg on märkimata.

2. Määratud ajaks võib töölepingu sõlmida kas lepingutähtaja kalendaarse kindlaksmääramisega või töö lõppemisega, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks:

1) teatud töö tegemise ajaks;

2) ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks;

3) tööde mahu ajutisel suurenemisel;

4) hooajatööde tegemiseks;

5) kui töölepingus nähakse töötajale ette erisoodustused (väljaõpe tööandja kulul, tööandja loobumine töölepingu lõpetamisest töötaja koondamise tõttu jms.);

6) seadusega, samuti vabariigi valitsuse määrustega ettenähtud juhtudel.

 

5. Katseaeg

Töölepingus võib ette näha kuni 4-kuulise katseaja

töötajal

  • vajaliku tervise,
  • võimete,
  • suhtlemisalase sobivuse ja
  • kutseoskuste kindlakstegemiseks.

 

6. Kollektiivleping

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate või töötajate ühingu või liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, samuti riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid.


Õppematerjali koostas J. Erne järgmiste allikate abil:

I. M. Orgo jt. Tööõigus. Tallinn: Juura, 2006.

Eesti Vabariigi töölepingu seadus.

Kollektiivlepingu seadus.