Majanduse alused I

Antud õppematerjal on mõeldud abivahendiks majanduse aluste aine õppijaile teemade

"Majanduse põhiküsimused"

"Tootmisvõimaluste kõver" omandamisel.

Õppematerjali koostas Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Külliki Vaske.

Majandusteadus kuulub sotsiaalteaduste valdkonda, see tähendab, et majandusteadus tegeleb inimesega. Majanduslikult mõtlev inimene käitub sihipäraselt, ratsionaalsuse printsiibist lähtuvalt ja tema tegevus on suunatud vajaduste rahuldamisele.

Iga ühiskonna suurim majandusprobleem seisneb selles, et inimeste tahtmised ja soovid on piiramatud, ressursid nende rahuldamiseks aga piiratud. Ressursside piiratuse all mõistetakse seda, et neid pole piisavalt, et rahuldada inimeste kõiki soove Ressursside piiratus paneb inimesed valiku ette - tuleb otsustada, milliseid soove ja missuguses järjekorras rahuldada, sest kõike nagunii ei saa. Ülejäänud tahtmiste elluviimisest tuleb lihtsalt loobuda.

Majandusteooria jaguneb ettevõttemajandus ja rahvamajanduseõpetus, viimane omakorda jagatakse kaheks osaks:

  • mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus, kuidas majapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappide ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu ja kasumit. See käsitleb ettevõtete käitumist turu keskkonnas, tegeldes nii nõudluse kui pakkumisega;
  • makroökonoomika tegeleb majanduse koondnäitajate analüüsiga, et jõuda parimate majanduspoliitiliste otsusteni ja, et kavandada ühiskonna arengusuundi;

Seda, kuidas jaotada piiratud ressursse hüviste tootmiseks, vahetamiseks ja tarbimiseks, et inimeste piiramatuid vajadusi kõige ratsionaalsemalt rahuldada, uuribki mikro- ja makroökonoomika

Ettevõttemajandusõpetus käsitleb ühte konkreetset majandusobjekti, see on ettevõtet. Objekt on sama, mis mikroökonoomika puhul, kuid ettevõtte jaoks on nõudlus etteantud suurus ja ettevõte tegeleb pakkumisega.