Teemad ja õpijuhis

iDevice ikoon TEEMAD
1. TÖÖLEPING
 
1.1. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE
 
1.2. TÖÖLEPINGU KOOSTAMINE
 
 
2. TÖÖVÕTULEPING JA KÄSUNDUSLEPING
 
2.1. TÖÖVÕTULEPINGU JA KÄSUNDUSLEPINGU OLEMUS
 
2.2. TÖÖVÕTULEPINGU KOOSTAMINE
 
2.3. KÄSUNDUSLEPINGU KOOSTAMINE

iDevice ikoon ÕPIJUHIS

Õppija:

-loeb õppematerjalist ja osaleb tundides teemadel, millised on töölepingu koostamise põhimõtted ja töölepingu kohustuslikud punktid. Õppija tutvub töölepingu näidisega.Seejärel koostab õppija näidise eeskujul iseseisvalt oma õpitava eriala kohta töölepingu. Tööleping loetakse koostatuks kui selles on kirjas kõik seaduses nõutud töölepingu kohustuslikud punktid. Õppija võib lisada töölepingusse täiendavaid punkte, kuid peab jälgima, et töölepingu valikuvabad punktid ei oleks vastuolus seadusega.

-loeb õppematerjalist ja osaleb tundides ka teemadel, millised on teenuste osutamise lepingute (töövõtuleping ja käsundusleping) koostamise põhimõtted ja vajalikud punktid. Õppija tutvub teenuste osutamise lepingute näidistega. Seejärel koostab õppija näidiste eeskujul iseseisvalt oma õpitava eriala kohta töövõtlepingu ja käsunduslepingu. Nimetatud teenuste osutamise lepingute koostamisel tuleb tähele panna seda, et neid lepinguid reguleeriv võlaõigusseadus on väga üldsõnaline ning seonduvalt, et need lepingud ei oleks koostatud liiga üldsõnaliselt ja ebaselgelt, mis võiks luua pinnase hilisemate vaidluste tekkimiseks seoses lepingute tõlgendamisega / rakendamisega.

Õppeaine lõpus tehakse õppija koostatud lepingute näidised õpikeskkonnas kättesaadavaks teistele sama õppegrupi õppijatele.